Samenwerkingen

Stakeholders en samenwerkingen Ska Kinderopvang heeft veel stakeholders zoals kinderen, ouders, gemeenten en onderwijsorganisaties. Met twee stakeholders (BMK en KINDwijzer) werkt Ska samen in het kader van de toekomstige positie van kinderopvang. Deze stakeholders hebben een scherp beeld van de waarde van kinderopvang en blijven de kinderopvang versterken.

Ska Kinderopvang is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en heeft in 2016 mee aan de wieg gestaan van de oprichting van de BMK. BMK staat voor versterking van het maatschappelijk belang in de kinderopvang en wil de toegevoegde waarde van kinderopvang laten zien. Zij maakt zich als brancheorganisatie hard voor kinderopvang waarin het om kwaliteit draait; waarin de ontwikkeling van het kind, het belang voor de ouders en de bijdrage aan de samenleving centraal staan.

We zijn lid van de coöperatieve vereniging KINDwijzer. Deze vereniging bestaat uit een aantal grote, stedelijke of regionale kinderopvangondernemingen, verspreid over het land. Deelnemers vinden elkaar op veel aandacht voor pedagogische kwaliteit en delen de visie van Kindcentra2020. Kindcentra2020 staat voor integrale voorzieningen voor kinderen van 0 – 14 jaar op wijkniveau én pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen van 0-12 jaar. Die voorzieningen worden vormgegeven door de schotten tussen kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn weg te nemen en geïntegreerd samen te werken in zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC).

Naast gezonde kinderopvang is Ska Kinderopvang voorstander van deze kindcentra. Het is opgenomen in ons strategisch plan en onze jaarlijkse kaderbrief. Een goede samenwerking met onderwijs is hierbij cruciaal.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en lokale verankering We werken graag samen met lokale partijen en vinden duurzaam ondernemen belangrijk. Amersfoort en omgeving biedt zoveel moois! Als grootste kinderopvangorganisatie van Amersfoort en omstreken werken we graag samen met lokale partners. We zoeken naast samenwerking met onderwijs en gemeente ook samenwerking met sport- en spelverenigingen, muziekscholen, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg en andere voorzieningen in de buurt, wijk en op stedelijk niveau. Alle relevante partijen om het jonge kind om hen maximaal te kunnen laten ontwikkelen.

In Amersfoort zijn we actief betrokken bij stichting ABC, waarvan Ska ook bestuurslid is. De kernpartners zijn onderwijs, kinderopvang en welzijn. Binnen de ABC’s wordt op wijkniveau samengewerkt met alle organisaties die zich op welke wijze dan ook bezighouden met de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.

Met SRO werken we samen voor sport- en zwemlessen en met de samenwerking met Scholen in de Kunst (NEOS) kunnen we onze bso-kinderen creatieve en muzikale workshops laten volgen. Door het uitvallen van de Stint is de logistiek dusdanig ingewikkeld geworden dat we de omvang hiervan hebben moeten beperken.

Ska werkt samen met Sportivate. Sportivate detacheert gediplomeerde sportmedewerkers op verschillende locaties van Ska, waardoor we kinderen structureler leuke en uitdagende sportactiviteiten kunnen aanbieden.

Met Youké (jeugdzorg) werken we samen op het terrein van de specialistische ondersteuning voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld in onze zogeheten bso-extra. Van de gemeente Amersfoort ontvangen we al een aantal jaar subsidie om de bso (medewerkers) te versterken zodat ook kinderen met zorg binnen de reguliere bso opgevangen kunnen worden. Dit is een samenwerking tussen Ska, een collega kinderopvangorganisatie en Youké. Met behulp van de subsidie zijn bso extra’s opgezet waar gespecialiseerde bso-medewerkers werken. Geleidelijk aan verspreiden zij hun kennis over de gehele organisatie. We ontvangen tevens subsidie om een aantal ambulante bso-medewerkers in te kunnen zetten in de reguliere niet gespecialiseerde bso’s. Langzaam bewandelen we de weg van minder bso extra’s naar meer ambulante bso-medewerkers voor de reguliere bso’s. Het ontstaan en de ontwikkeling van bso extra is volledig parallel en complementair gelopen aan de transformatie Jeugdzorg en sluit naadloos aan bij het Uitvoeringsprogramma Jeugd van de gemeente Amersfoort.